منابع انسانی

 • دیدگاههای ذوب امید اریان مجتمع فولاد هیربد نسبت به نیروی انسانی شامل بر این است که: نیروی انسانی به‌ عنوان سرمایه شرکت محسوب می گردد.
 • نیروی انسانی آموزش دیده ماهر از ارکان اصلی تولید با کیفیت محسوب می شود.
 • نیروی انسانی به عنوان یک شریک در منافع اقتصادی تلقی می گردد.
 • مشارکت نیروی انسانی در تصمیم‌سازی شرکت دارای اهمیت و جایگاه ویژه می باشد.
 • توجه به شکوفایی استعداد و خلاقیت در نیروی انسانی
 • توجه به آموزش و ارتقاء سطح مهارت‌های عمومی و تخصصی کارکنان در تمام سطوح و در تمام زمینه‌ها و با استفاده از منابع آموزش به‌روز در داخل شرکت، داخل کشور و خارج کشور.

استراتژی شرکت

 • توسعه مداوم در تمام جنبه ها و خصوصاً در بعد منابع انسانی
 • توجه مداوم به ارتقاء سطح انگیزش در نیروی انسانی
 • تعمیق ارتباط بین منافع شرکت با کارکنان و خانواده پرسنل
 • توجه به رضایت و کیفیت نیروی انسانی در مراحل قبل استخدام، حین همکاری وپس از بازنشستگی
 • توجه به سلامت جسمی کارکنان با توسعه فعالیتهای ورزشی بصورت عمومی و تخصصی

عبارت مورد نظر خود را بنویسید.